Trácká písemnost


 

Pondělí, 3. února 2014

http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=17652

 

Je již malá skupinka lidí málo obeznámených, kteří si za dlouhá léta osvojili tvrzení, že naši předci – Trákové neměli svoji abecedu. Tato skupinka lidí se pokorně klaní cizí kultuře, tito neznalí jsou toho názoru, že i vědci Bulharské akademie věd sdílejí tento názor. Bude tedy nutné těmto těžce nevěřícím ukázat některé citace prací našich akademiků.

Nejde o jen tak nějaké neznámé, právě naopak o výrazné osobnosti BAV: Vladimíra Georgieva a Ivana Duridanova, zajímavé údaje je možné nalézt i v dílech Dimitra Popova, Alexandra Fola a Ivana Marazova.

V knize „Trákové a jejich jazyk“ světově známého bulharského jazykovědce V. Georgieva se o nejstarším písemnictví píše následující:

„Donedávna bylo uznáváno, že nejstarší písemnost v Evropě byla objevena na ostrově Kréta. Zde na starých razidlech je určeno tzv. hieroglyfické písmo A datované do III. tis. před n. l.. Nálezy z Karanova na hliněných razidlech ukázalo, že část znaků se shoduje se znaky nalezenými na Krétě, které tak soupeří s nimi co do dávnosti nálezů, že počátky nejstarší písemnosti se nacházejí i na dalších místech Balkánského poloostrova.“

„Písemné znaky z Gradešnice, Karanova a Tartarie mají velký význam v dávných dějinách obyvatelstva, které žilo v časech 4. – 2. tis. př. n. l. na Balkánském poloostrově. Přítomnost písemnosti ukazuje, že v těchto dávných dobách zde žili národy s vysoce rozvinutou kulturou, která v počátečním stádiu rozvoje písemnosti nezaostává civilizacím z Malé Asie, Blízkého východu a Egypta. Balkánský poloostrov byl tak jedním ze středisek vysoce rozvinutých dávných civilizací“. (V. Georgiev, „Trákové a jejich jazyk“, Sofia, BAV, 1977, str. 155-158).

Profesor Georgiev určuje písemnost z Karanova jako tráckou a v jiném, mnohem starším díle, tvrdí, že: „… nejstarší kultura, která byla odkryta v oblastech Trákie, jako je například Karanovo I. náležela skutečně také Trákům“.. (V. Georgiev, „Otázky Bulharské etymologie“, BAV, Sofia, 1958, str. 113).

Přestože Georgiev má zcela jasno v určení trácké minulosti z Karanova I., aby nedošlo k pochybnostem typu, že pozdější Balkánská civilizace od 4. do 3. tis. před Kristem není trácká, upřesníme jeho další citát: „Tráckým a pelasgijským jazykem se hovořilo v jihovýchodní Evropě (na Balkáně) ne jenom v Antice ale i v dobách Neolitu – 7. tis. př. Kristem“. (K. Porožanov, citující Georgieva v „Společnost a státnost u Tráků“, Studia Thracica 6,, BAV, Institut Trákologie, Sofia, 1998, str. 42-43). Pokud se tráckým jazykem hovořilo na daném území již v Době kamenné, bylo by podivné tvrdit bez žádného důkazu, že Trákové nejsou nejstaršími civilizovanými obyvateli na Balkáně.

Nyní se podíváme, co říká o trácké písemnosti prof. Ivan Duridanov: „Nakonec o kulturní historii Tráků je důležité vědět, že na územích dávné Trákie a v nejbližším sousedství byli nalezeny dva nápisy s grafickým (piktografickým) písmem … Přítomnost těchto počátků písemnosti v dávné Trákii svědčí o rozvoji vysoké kultury obyvatelstva těchto území v dobách od 4. do 3. tis. př. n. l.“. I. Duridanov, Trácký jazyk, Věda a umění, Sofia, 1976, str. 92).

Jedni z nejznámějších a nejváženějších odborníků z BAV tvrdí, že Trákové mají svou písemnost, kterou označují, že je rovnocenná podobným v Mezopotámii a Egyptě. Dnešní datování, destičky z Gradešnice a stejně tak razítka z Karanova byly porovnávány a je zřejmé, že písemnost na našem území je mnohem starší než sumerská a egyptská.

“The signs inscribed on theKaranovo seal are pided into four groups by the arms of a cross. The signs are straight, abstract and it is impossible to connect them to any forms belonging to the “real” world. This inscription is 6,000 years old.” (“Znaky z razítka z Karanova jsou rozděleny do čtyř skupin prostřednictvím ramenného kříže. Znaky jsou abstraktní a jsou utvořeny rovnými čarami a nemohou být spojovány s žádnými jinými formami „reálného“ světa. Tento nápis má stáří 6000 let“.)

http://www.prehistory.it/fase2/karonovo.htm

“These symbols have been found on many of the artefacts excavated from sites in south-east Europe, in particular from Vinča near Belgrade, but also in Greece, Bulgaria, Romania, eastern Hungary, Moldova, southern Ukraine and the former Yugoslavia. The artefacts date from between the 7th and 4th millennia BC and those decorated with these symbols are between 8,000 and 6,500 years old. Some scholars believe that the Vinča symbols represent the earliest form of writing ever found, predating ancient Egyptian and Sumerian writing by thousands of years.”

http://www.omniglot.com/writing/vinca.htm

Lidé ze Západní Evropy, kteří se zajímají o kulturu, již ví, že Bulharsko je jednou z kolébek evropské civilizace, že u nás byla nalezena nejstarší písemná soustava a to, že Bulhaři jsou potomci Tráků:

“Bulgaria is one ofthe cradles of European civilization. It is also home to the world’s oldest known writing system, which is engraved on the famous Gradeshnitsa Tablets. The tablets date back 6000 years. Theancestors of today’s modern Bulgarians are the Thracian peoples. In fact the Bulgarian roots stem from the Thracian civilization”.

http://www.investorsprovident.com/europe/bulgaria/bulgaria-history-and-politics.html

Jak je vidět dokonce i v cizině je známo, že na našem území byla sestavena první písemnost. Materiály na toto téma je možné nalézt i v bulharštině, přestože údaje jsou prezentovány velice skromně.

Možná se lidé bojí, aby je někdo neklepl přes prsty, pokud uznají, že trácká písemnost je nejenom nejstarší v Evropě ale i na celém světě: „Gradešnice“ – je zařazena do období ranní a střední doby chalkolitu, archeologické kultury v severozápadním Bulharsku… Na destičkách a zlomcích se nalézají rané piktografické znaky, které jsou považovány za nejstarší písemnost v Evropě. Kultura Gradešnice je identifikována roku 1974 archeologem Bogdanem Nikolovem“.

http://www.scribd.com/doc/45580912/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

 

„Nápis na kulatém razítku z Karanova, je datován podle bulharských archeologů V. Mikovem a G. Georgievem na konec 4. nebo počátek 3. tis. př. n. l., představuje unikátní památku lidské kultury tak vzdáleného období. Představuje první fázi písemnosti zejména. Při takovém datování, to znamená, že znaky z razítka z Karanova jsou nejstarší písemností v Evropě. Tato písemnost je starší než první písemnost na Krétě, která je datována do období středu nebo druhé poloviny 3. tis. př. n. l. Kulaté razítko s nápisem z Karanova je skutečný vědeckým nálezem“. Časopis “??????????”, 1969/1 - http://ziezi.net/azbuka.html

pismo.jpgJe zcela přirozené, že Trákové měli svou písemnost nejen v rozkvětu lidské civilizace, ale i v antice. V souborném díle vydaném v západní Evropě, prof. I. Marazov a prof. Alexandr Fol zmiňují svědectví Euripida, které se vztahuje k „medicines onthe Thracian tablets, recorded by Orpheus – léčivům, jejichž jména byla zapisována na trácké destičky z doby Orféovi. (Al.Fol & I.Marazov, Ancient Thrace, Cassel & Co Ltd,London, 1977, p. 30).

To že trácký Orfeus uměl psát, by nás nemělo udivit, pokud známe svědectví Alkidamanta: „Zde Trákové položili Orfea – kněze, který znal všechny vědy …, který lidem přinesl písmena a moudrost“. (D. Popov, „Řečtí intelektuálové a Trácký svět“, Lik, Sofia, 2010, str. 465). Zde vidíme, že dokonce řečtí autoři měli tu sílu a noblesu říci pravdu, když označili Tráky v podobě Orfea za stvořitele písmen.

http://sites.museum.upenn.edu/gordion/images/stories/medium/inscriptions_13.jpg

Kromě Euripida a Alkidamanta také Diodor Siciliský tvrdí, že již Trákové Orfeus a Lineus používali nejstarší abecedu. Dávný autor také zmiňuje, že ne Řekové ale Pelasgové jsou prvními, kteří používali kadmejská (fénická) písmena a proto jsou tato písmena jimi označována za pelasgijská (Historical Library of Diodorus the Sicilian, W.Mc Dowell, London, 1814, str. 208). Je nutno připomenout, že podle Georgieva jsou Trákové a Pelasgové jedním shodným společenstvím, jehož přítomnost na Balkáně je od dob neolitu 7. tis. př. n. l.. Podle Plinia staršího, ne Řekové ale Pelasgové jsou těmi, kteří rozšířili abecedu až do Lacia (vlasti Latinů na Apeninském poloostrově) - Naturalis Historia -VII-LVI-193.

pismo_1.jpghttp://www.humanjourney.us/images/MidasSehriTombDetail.jpg

Dlouhou dobu skupina lidí bez svědomí se pokoušela skrýt výše uvedené údaje a vnutit názor, že Trákové nám nezanechali řádné písemné památky. Dnes již známe o tráckých nápisech ze Sitova, Ezerova, pěti nápisech z Duvanlie (jeden na prstenu a čtyři na fialách), víme o nápisech z Kolmenu, Alexandrova, Braničeva abychom nezapomněli o čtyřech desítkách nápisů ze Samotraké.  NNedávno byly odhaleny nové nápisy v horách v jihozápadním Bulharsku (L. Lalčev, Dávné písemné památky odhalené ve skalní svatyni v jihovýchodní Trákii)…

Je třeba věnovat pozornost zejména tomu, že většina zachovalých epigrafických památek, byla skryta lidskému oku. Sitovský nápis je v jeskyni, většina jiných byla nalezena v mohylových pohřbech a runové znaky v dávných (zasypaných) chrámech. Je naivní si myslet, že Trákové neměli více nápisů, situace nám ukazuje, že tyto, které byly na otevřených místech, byly odstraněny s fanatickou důsledností… Dokonce i kdyby jich bylo desítky tisíc, a jakmile zůstali  na povrchu, mohli být snadno ničeny lidmi, přejícími si připsat zásluhy Tráků pro evropskou kulturu.

Užijeme jedno zobecnění: staří autoři jako Euripides, Alkidamanstes, Diodor Sicilijský a Plinius starší se zmiňují o tráckých písemnostech a někteří dokonce označují naše předky jako první Evropany používající vlastní abecedu. Tato tvrzení jsou podpořena archeologickými údaji. Razítko z Karanova, destičky z Gradešnice, dávné nápisy z Tartarie, Vlčího dolu a Osinčan a dalších.

Přesvědčivě to dokazuje, že pokud se týče použití písemnosti, naši předci předstihli jiné národy. Zejména američtí badatelé jsou přesvědčeni o tom, že Trákové měli svou písemnost dávno před Řeky. ““the graffiti from Gordion precede the oldest Greek inscriptions bymore than a half-century”

http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/culture/24-artinscriptions/

pismo_2.jpg

http://farm1.static.flickr.com/5/9811512_202fbc82e2.jpg

Odhalení vědců z Pensilvánské university není osamocené. Časem se objeví více a více informací o vysoké úrovni kultury našich předků a o jejich úloze v evropských dějinách. Ne vše co vyjde na povrch, bude uznáno, protože se dostává do přímého protikladu zájmů vlivných lidí. Jedním z příkladů je vyjádření Ricarda Rugliho o nejstarší balkánské písemnosti ukazují nejlépe důvody mlčení kolem zmiňovaného, proto je důležité číst následující slova velmi pozorně!

Myšlenka existence starší evropské písemnosti je v příkrém konfliktu s mnoha hluboce zakořeněnými představami archeologie a tradičními představami o rozvoji civilizace … Následky by byli nesmírné, pokud existence takové písemné soustavy bude převzata všemi, mnoho základních předpokladů tak bude zpochybněno. Znamená to zavržení představ, že „vyspělé“ civilizace, které se objevili před 5000 lety na Blízkém východě, objevili písemnost … Jednou mnohem základnější změnou bude přemístění dějin mnohem zpět k „primitivní“ době kamenné…“ (Ricard Rugli, Ztracené civilizace doby kamenné“, Bard, Sofia, 1999, str. 108).

Pochopte, že skutečnost naší minulosti roztrhá dějiny světa do základů! Bude zřejmé, že prameny našeho poznání není v Sumeru a Egyptě ale v Bulharsku. Tisíce knih budou prohlášeny za zastaralé, akademici ztratí své hodnosti a budou nuceni se omlouvat ještě dlouhou dobu. Toto je příčinou, že někteří z vědců fanaticky zapírají existenci trácké písemnosti. Každý z nich si chrání způsob obživy... Dříve nebo později se prosadí to, že i skeptici přiznají nezdolnou skutečnost. Rozumí se, že k tomu nedojde brzo, chyby se těžko uznávají a lobování lidí stavící Orient do popředí je velmi dobře organizováno a dobře placeno. Ano přesně tak to je, když se obhajuje nemožné.

 

Euro Chicagoo:

 

Použitá literatura:

1. ?. ????????, “??????? ? ?????? ????”, ?????, ???, 1977

2. ?. ?????????, “ ?????? ?? ??????? “, ????? ? ????????, ?????, 1976

3. ?. ?????????, “???????? ? ?????????? ? ??????? “Studia Thracica 6, ???, ???????? ?? ??????????, ?????, 1998

4. ?. ????????, “??????? ?? ??????????? ??????????”, ???, ?????, 1958

5. ?. ?????, “?????????? ??????????? ?? ????????? ???”, ????, ?????, 1999

6. ?. ?????, ???????? ????????????? ? ?????????? ????, ???, ?????

7. Historical Library of Diodorus the Sicilian, W.Mc Dowell, London, 1814

8. Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999

9. Al.Fol & I.Marazov, Ancient Thrace, Cassel & Co Ltd,London, 1977

10. Early Phrygian Inscriptions from Gordion http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/culture/24-artinscriptions

11. http://www.scribd.com/doc/45580912/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

12.http://www.investorsprovident.com/europe/bulgaria/bulgaria-history-and-politics.html

13. http://www.omniglot.com/writing/vinca.htm

14. http://www.prehistory.it/fase2/karonovo.htm

 

Přeložil: N. Nikolov

20. 3. 2014