Bible Proroků byla přečtena

institut.jpg 

Dr. Stefan Gajd

 

www.institutet-science.com/bg/bbessoiProphetb.php

 

K naší radosti a údivu až do našich dnů se dostali některé velmi dávné rukopisy Bible psané tzv. bocharském dialektu, které obsahují skoro celý rozsah knih Nového a Starého zákona. To umožňuje provést podrobnou jazykovou analýzu tohoto dialektu, s ohledem na to, že různých knih shrnutých v Bibli je unikátní tím, že na rozdíl od jiných dokumentů (například filosofických nebo odborných traktátů a dalších), představuje mimořádně plnohodnotně a podrobně zejména živou hovorovou řeč z doby ve které byla každá z knih psána a překládána. Množství takových rukopisů v “Bocharském dialektu”, mezi kterými jsou skoro všechny knihy Nového a Starého zákona z Bible jak v bocharštině tak i slovanské jsou schraňovány do dnešního dne v klášteře Sv. Kateřiny, ležící v podhůří Sinaje v Egyptě. Některé stavby tohoto kláštera jsou datovány z roku 330 po Kristu. Po Vatikánské knihovně je knihovna ve sv. Kateřině druhá co do významu a velikosti dávných posvátných textů a obsahuje více jak 3000 rukopisů. bible_1

 

Obr. 1 “Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha” Evangelium Sv. Jana – hlavní strana – Čtveroevangelií Cara Ivana Alexandra – 14. století

 

Pro mě je to čest představil svým čtenářům některé citáty práce z Nového zákona Bocharské bible, přesněji některé nejznámější věty Sv. Evangelia podle Sv. Apoštola Jana abychom se mohli dotknout krásy tohoto unikátního jazyka a příbuzenské blízkosti až k některých odvozeným dialektům bulharského jazyka (bogarský jazyk – je jazykem Božím). Nyní začneme nejsilnějšími slovy napsanými pro všechny časy: “Na počátku bylo Slovo, Slovo bylo u Boha a Slovo bylo Bůh” (čtvrté Evangelium Sv. Jana. Evangelium podle Jana 1:1)

To co okamžitě zaujme pozornost při čtení bocharského textu prvních veršů Janova Evangelia je, že text předkládá mnohem unikátnější představu o významu výrazu “Slovo”, což v tom případě jde o “psané” tj. “Psané slovo” To nás vede okamžitě k tomu provést srovnání  této pasáže s odpovídajícími pasážemi v jiných slovanských překladech Bible:

 

Rusky: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог."

 

Ukrajinsky: "Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово."

 

Chorvatsky: “U početku bi´ la e Reč i Reč bi´ la e u Boga i Reč bi´ la e Bog”

 

Stojí za pozornost, že v chorvatštině je “Slovo” přeloženo slovem “Řeč” (“Vyslovené Slovo”), zatím co v ruštině a ukrajinštině se užívá obecný výraz “Slovo”, jako u soudobého bulharského překladu (богарски език - езика на Бога). Jak je tomu u v případě latiny a řeckého překladu stéjného textu?

Latinsky :

 "In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum"      

 

Řecky :bible_2.jpg

 

 

Latinský překladatel dal přednost výrazu "Verbum" (“vyslovené Slovo”), zatím co v řecké variantě (“Logos”) je obecnější výraz.

 

Obr. 2. Dávný rukopis Bocharské Bible nese na své knižní vazbě: “Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha”

 

bible_3Může tedy uzavřít a vyslovit očividné, že zatímco ostatní překladatelé váhají mezi “Slovem” (v obecném a abstraktním smyslu) nebo “Vysloveným Slovem” (“Řečí”) jedna jediná verze  Evangelia Sv. Jana se drží svého, a o zejména, že na počátku nebylo jakékoli “slovo”, ale “Psané Slovo” (“Pisanieto” – “Pisaži”) a tou je Bocharská Bible! Proč přesně Psané Boží slovo? Rozřešení tohoto mystického rebusu není možné bez pomoci originálních orfických textů, které by nám prozradili Tajemství Božského slova. Ve Druhém sborníku Poslání Božího sluhy Michala ze Sborníku “Trácká poslání” čteme: “Slovo, které Bůh vyslovil a hovoří je Řečí Stvoření a věčnosti. Jeho jazyk a písemnost jsou Neviditelné síly, které vystoupily z jeho úst jako Duch, jako viditelné obrazy stvořené jeho rukou. Jeho podpis je celé stvoření ...” (hl.2:47,48). “Tak každé živé písmeno z Abecedy Života je část Toho kdo je Alfou a Omegou.” (hl.3:32). 

“Všichni neviditelní, ze kterých vychází všichni vidění, zároveň vyplňují Knihu života, jejíž písmena, slova a výrazy jsou zároveň Dílem božím a jeho služebníků, kteří jako nehynoucí oděv, kryjí Jeho Existenci.” (Druhé souborné poslání sluhy božího Michaila, hl. 3:33). Z  toho je zřejmé, že zasvěcení rozuměli vytvoření celého vesmíru, jako jeden druh přeměny Slova, jako prezentaci Božích výroků, manifestaci Jeho slov, zapsaných-vpletených do Knihy života všeho existujícího! Toto Vepsané má na mysli Ježíš, když od odpovídal svůdci se slovy: “...Je psáno...” (Evangelium podle sv. Matouše, hl. 4: 4,7,10) a jinde: “...a písmo nemůže být porušeno ...” (Evangelium podle sv. Jana hl. 10:35). To jest Slova Boha všudypřítomného se stále účastní tvoření jako jeho neporušitelné a neměnné zákony, řídící světy viditelné i neviditelné.

Zajímavý je i další zaznamenání hodný přínos tohoto výtahu z Bocharského textu, ten spočívá ve specifickém slově užívaném pro označení koncepce “Počátku”. Slovo (se vyslovuje “arche”) je v bocharštině složeno předponou (“ar”), která zhruba odpovídá výrazu “raz” (jako v “roz-vydělování”) a základu (“che”), což označuje “věčnost, souměřitelná v časem”* (na rozdíl od “kosmické věčnosti mimo čas a prostor”). Z toho plyne přesný překlad slova z bocharštiny, který bude nejblíže koncepci “počátku věčnosti, na jejíž počátku se objevuje čas (a prostor)”, tj. něco jako “počáteční rozčleňování věčnosti”.  Řecká verze ve shodné části pasáže využívá naplno převzaté z bocharštiny stejné slovo, ale v řečtině již neznamená nic více než prostý “počátek” (nebo “dávný začátek”, “prvotní počátek”). Tento fakt je mimořádně zajímavý, stává se precedens pro domněnku zda originál Sv. Janova evangelia byl napsán v řečtině, když řečtina přebírá slovo z jiné dávné varianty a ztrácí část hloubky originálního významu tohoto slova, jak je obsažen v bocharštině.

Tyto a další zvláštnosti textu nás vedou k zamyšlení nad směrem překladu bocharských textů a některých částí Nového zákona jsou možná starší než řecké a jsou možná i samým originálem. To nás nijak nemusí udivovat, protože je všeobecně známým faktem, že sv. apoštol Pavel započal svou misionářskou dráhu v Evropě zejména na územích Trácké diaspory (konkrétněji ve městě Filipi), a sv. apoštol Jan žil a tvořil ve městě Efesu, na územích kde trácké obyvatelstvo s jeho hovorovým bocharským dialektem bylo převládající právě v té době. Co tedy můžeme zjistit z některých následujících veršů ze stejného bocharského evangelia, je ukázáno níže následujícím způsobem:

bible_4.jpgObr. 3

·        I. S písmeny v dávné bocharském písmě a jak znějí jejich slova, když je čteme z textu

·        II. V podobě pozdní cyrilice

·        III. V jemu odpovídající staré bulharštině (bogarski -jazyce Boha)

·        IV. Nakonec pro srovnání v moderní spisovné bulharštině

·        V.  V češtině

Čím nás obohatil třetí verš (strofa) bocharského evangelia Sv. apoštola Jana? Je očividné s ještě jednou základy stavící koncepcí týkající se stvoření světa, protože bocharské sloveso (“šope”=”što-be”=”co tedy jest”) sope.jpgznamená mnohem více než “který je” a dokonce základem pro “staň se” v soudobé bulharštině (bogarski - jazyce Boha). Zejména jeho hieroglyfická podoba jeho variantysope_2.jpg (“šope”), je široce rozšířená podoba v egyptských přepisech tráckých textů. Toto sloveso znamená “ten kdo tvoří sebe a svět transformací/přeměnou” a v tomto případě doslovný překlad slova z bucharského byl měl být “bylo stvořeno přeměnou ze Sebeměnícího Se” místo prostě uvedeného “stalo se” nebo “co bylo”! To jest jedině z tráckého jazyka je odhalen “Božský způsob” stvoření vesmíru ze světů, zjevení viditelné fyzického vesmíru jako přeměnu z Boha-Slova. Tento “vznik” nebo sestupná transformace v Řeč z jejího božího zdroje - Osobnost Boha-Syna, vysvětluje rozumou stavbu vesmíru, jeho uspořádanou strukturu a zákonitosti, kterým se neúprosně podřizuje, protože je důsledkem a projevem Slova. V tomto je Tajemství božské “technologie”, pomocí které je utvořen svět, Apoštol Jan jí zakódoval do počátečních veršů Evangelia, aby byla pochopena pouze zasvěcenými do Božího učení.

To je hloubka významu textu se nachází v žádném jiném překladu Bible, ani v latině nebo řeckém “originále”. To nás vede k potřebě přezkoumat  zejména bocharský (nikoli řecký) text za původní text, který očividně ztratil mnoho ze své hloubky významu při překladu z bocharského do řečtiny. Něco více, ukazuje se, že jedny z nejstarších fragmentů Nového zákona nalezené dnes (datované na konec prvního a počátek druhého století naší éry) jsou právě bocharské (a další blízké k tomu “koptské” dialekty), což také hovoří ve směru prvotnosti těchto textů před řeckými pozdějšími verzemi.

 

Přeložil:

N. Nikolov

26.09.2011