Antické dějiny Makedonie Dimitr Martinov 9. května  2006

V dávné minulosti vstoupilo území Makedonie do otrokářského panství řecko-ilyrského státu Filipa II. a Alexandra Makedonského. V dobách od 2. století před n. l. až do 4. století naší doby byl Balkánský poloostrov včetně území Makedonie pod vládou Římské říše. V dobách od počátku 4. století do začátku 6. století byly Mízie (Dunajské Bulharsko), Trákie a Makedonie provinciemi Východořímské říše nazývané Byzancí.
 

V průběhu několika desítek let 6. století ovládli široké oblasti Byzance slovanské národy a trvale se zabydleli na balkánském území. Na konci 6. století a na počátku stol. 7. východní a západní skupina slovanským národů je již trvale zabydlena na Balkáně.

Východní skupina, pro vědu známá jako bulharská, převzala dnešní rumunské území - východní část balkánského poloostrova – Mizii (spolu s Dobrudžou), Pomoraví (s Timokem), Trákii (s pohořím Rodopy), Makedonii, dnešní Albánii, Epirem a některými územími sousedícím s Řeckem. Druhá srbochorvatská skupina – západní části balkánkého poloostrova.  Slované se zde stali převládajícím obyvatelstvem, nejkompaktnější skupinou na Balkáně, proto během 7. století je Makedonie, která se ocitla ve středu slovanských území, na poloostrově také známa pod názvem Slavinie.

traslated by nbn

Антична история на Македония 

Димитър Мартинов 9. 5. 2006

В древността територията на Македо­ния е влизала в робовладелската гръко-илирийска държава на Филип и Алексан­дър Македонски. От II век преди новата ера до IV век от нашата ера Балканският полуостров, в това число и Македония, е бил под властта на Римската империя. От края на IV до началото на VI век Ми­зия (Дунавска България), Тракия и Ма­кедония са били провинции на Източна­та римска империя, наречена Византия.

През VI век в продължение на няколко десетки години славянските племена за­владели обширни области от Византия. В края на VI и началото на VII век из­точната и западната група на тези сла­вянски племена окончателно заседнали на Балканите.

Източната (известна в науката като българска) група заела днешните румънски Земи и източната част на Балканския полуостров — Мизия (с Добруджа), Моравско (с Тимошко), Тракия (с Родопите), Македония, днешна Алба­ния, Епир и някои съседни райони в днешна Гърция, а другата, сърбохърват­ската група — западната част. Славяните станали най-масовото, най-компактното население на Балканите, поради което през VII век Македония, която се оказала в центъра на славянските земи на полу­острова, била известна под името Славиния.